دستگاه های اداری می توانند برنامه های خبری روزانه خود را از طریق شماره تلفن 36268444 و 36268445 به خبرنگاران ایرنا در مرکز استان اطلاع دهند.
همچنین تلفکس 36268446 آماده دریافت برنامه های خبری دستگاه های اجرایی است.
6197* خبرنگار و انتشار -فلاحانتهای پیام /*


برنامه های خبری روز یکشنبه در یزد

پاسخ دهید